Prevenció de Blanqueig de Capitals

LLEI I REGLAMENT DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

Malauradament, el sector de la joieria, rellotgeria, orfebreria i gemmologia està sotmès, amb uns altres sectors específics (financer, immobiliàries, casinos, notaris, cases de subhastes, asseguradores) a una norma específica: el Reial Decret del 2005 (RD 54/2005), que va fer que totes les indústries i els comerços amb venda de joieria, metalls preciosos i pedres precioses estiguin obligats a complir uns estrictes requeriments legals en el tema de Prevenció del Blanqueig de Capitals.

 

Per a garantir el seu compliment, el Ministeri es va dotar d’un organisme anomenat “SEPBLAC” (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales). Durant els primers anys aquest organisme es va focalitzar en el sector financer; però des de mitjans del 2009, va començar també a inspeccionar altres sectors, entre ells el sector de la joieria, amb multes que poden arribar fins als 600.000 €).

 

Al 2010 l’anterior normativa ha estat renovada per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. El 2014 es va aprovar el seu Reglament, que aporta una novetat molt important i beneficiosa pel sector, aconseguida per la pressió del JORGC: per al 90 % d’empreses i professionals s’ha aconseguit que quedin exemptes de la majoria d’obligacions que ens posava la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals. Les empreses amb menys de 10 empleats i amb una facturació o actius inferiors a 2 milions d’euros:

 • Estan exemptes de l’obligació de examen extern (auditoria) anual
 • No han de realitzar cursos de formació anual
 • No necessiten disposar d’un manual de prevenció de blanqueig
 • No han de crear un organisme de control

 

I per a les empreses amb menys de 50 empleats i una facturació inferior a 10 milions d’euros, desapareix l’obligació de constituir l’organisme de control.

 

Podeu trobar la llei completa del 2010 clicant aquí.

Podeu obtenir el reglament del 2014 clicant aquí.

LES OBLIGACIONS DELS ESTABLIMENTS DE JOIERIA I RELLOTGERIA EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

El Reglament estableix diferents requisits o obligacions formals en funció de la dimensió del subjecte obligat.

 • Requisits reduïts: empreses (subjectes obligats) amb menys de 10 empleats i menys de dos milions d’euros de volum de negoci o balanç general anual.
 • Requisits normals: empreses (subjectes obligats) amb més de 10 empleats o més de dos milions d’euros de volum de negoci o balanç general anual.

 

Aplicació de la Llei per a les “petites empreses” (menys de 10 empleats i de dos milions € de negoci o balanç).
Queden exceptuades de les següents obligacions formals, que sí tenen les restants empreses:

   1. No cal tenir procediments de control intern
   2. No cal nomenar un Representant davant el *SEPBLAC ni constituir un òrgan de control intern i de comunicació (*OCIC).
   3. No ha de realitzar-se un informe o anàlisi dels riscos
   4. No ha de tenir-se un Manual de Procediments.
   5. No ha de realitzar-se formació en blanqueig per als empleats.
   6. No ha de realitzar-se un examen anual o auditoria.

 

Però això no significa que aquestes “petites empreses” no hagin de complir amb la Llei del Blanqueig, és a dir, se’ls eximeix de complir certs procediments i formalismes però no amb la Llei. I per tant tenen encara les següents obligacions:

   1. Gestió del risc: valorar l’exposició al risc de blanqueig de l’empresa per la seva activitat.
   2. Complir amb la Diligència Deguda respecte al titular real: conèixer als seus clients, les seves activitats i operacions i l’origen dels fons utilitzats. Això representa que si són clients desconeguts o nous, caldrà demanar-los DNI o passaport, i fer-ne una còpia.
   3. Conservació de documents: possible la conservació de còpia física dels documents d’identificació.
   4. Comunicació i abstenció d’obligacions: detectar i analitzar operacions sospitoses i posar-les en coneixement del SEPBLAC.
   5. Atendre requeriments: complir les peticions o sol·licituds d’informació del SEPBLAC o altres autoritats competents
   6. Deure abstenció: no executar operacions sospitoses de blanqueig
   7. Deure no revelació: mantenir la confidencialitat sobre els clients i les operacions analitzades.
   8. Formació: el representant de l’empresa haurà d’acreditar que coneix els principis de la Llei.

 

Aplicació de la Llei per a la resta de subjectes obligats.

El canvi més fonamental del Reglament és que el programa de prevenció ha de basar-se en un criteri de risc. Això significa la necessitat de disposar de:

 

 • Un Informe que de manera prèvia analitzi l’exposició al risc de l’empresa per la seva activitat.
 • Sistema d’alertes utilitzades per detectar qualsevol operació relacionada amb el blanqueig.

 

D’altra banda, el Reglament desenvolupa, concreta i reforça les mesures tant en l’estructura i organització interna de l’empresa (Representant i OCIC) com en els procediments de control intern (Manual de Procediments) que ja existien anteriorment.