FINALITZACIÓ DEL PERÍODE PER A L’ADAPTACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT: 31 de desembre

FINALITZACIÓ DEL PERÍODE PER A L’ADAPTACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT: 31 de desembre

31 de desembre s’esgota el termini!

 

El JORGC ha informat en reiterades ocasions de que el dia 31 de desembre de 2023 s’esgota el termini per l’adequació de les mesures de seguretat en compliment de les Ordres INT/316/2011 – INT/317/2011. Totes les joieries són establiments obligats a tenir el que s’anomena mesures de grau 3. Donat que ja només queden 4 mesos, és essencial que reviseu amb el vostre proveïdor de mesures de seguretat que els vostres establiments ja estiguin plenament adaptats.

 

QUÈ REPRESENTA L’ADAPTACIÓ A LES MESURES DE SEGURETAT DE GRAU 3

Heu de verificar que els vostres sistemes s’ajustin a la normativa amb dues casuístiques diferents:

  1. Pels sistemes electrònics de seguretat connectats a centrals d’alarmes o centre de control instal·lats abans del 18 d’agost de 2011, l’adequació és obligatòria fins el 31 de desembre de 2023 (Ordre INT/826/2020).
  2. Les mesures de seguretat físiques, obligatòries, contra robatori i intrusió, instal·lades abans del 18 d’agost de 2011, tindran validesa indefinida fins el final de la seva vida útil, però s’han d’haver actualitzat en cas de resultar afectades per reformes estructurals dels sistemes de seguretat dels que formin part (Ordre INT/1504/2013).
  3. L’adaptació del sistema electrònic de seguretat a Grau 3 d’un establiment obligat s’haurà de comunicar de manera telemàtica al Departament d’Interior a través del tràmit gratuït establert de “reforma no essencial”.

 

RECORDATORI DELS MOSSOS D’ESQUADRA

La normativa es va fixar el 2011, però s’han donat diverses pròrrogues. El que ha consultat el Col·legi amb els Mossos d’Esquadra és que ja no hi haurà cap pròrroga més, i per tant caldrà disposar de totes les mesures adaptades el 31 de desembre. De fet, aquest és el comunicat que hem rebut el mes d’agost:

Assumpte: Difusió dels fulletons sobre la finalització del termini per a l’adaptació dels sistemes de seguretat instal·lats, establert a la normativa de seguretat privada.

El motiu d’aquesta campanya de la Direcció General d’Administració de la Seguretat (DGAS) és informar que el proper 31 de desembre de 2023 finalitzarà el període transitori d’adequació als graus de seguretat dels sistemes de seguretat instal·lats que s’estableix a la normativa de seguretat privada. Aquest missatge institucional (campanya DGAS) reforçarà allò difós per les empreses de seguretat amb els seus clients, i donarà credibilitat a aquesta exigència legal. Aquesta informació ja s’ha tramès a les empreses del sector de seguretat privada i es publicarà al web d’Interior.

La informació relativa a aquesta normativa la trobareu a: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10366.

Orden INT/826/2020, de 3 de septiembre, por la que se modifican en lo relativo a plazos de adecuación de medidas de Seguridad electrónica, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de Seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la Seguridad privada, y la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de Seguridad privada.

Els agrairíem que fessin arribar aquesta informació a tots els seu associats; així com a totes aquelles persones que disposin de sistemes de seguretat i ho considerin oportú.

De fet, els Mossos ens han proporcionat aquest fulletó (en català i castellà) on es resumeix què són les mesures de seguretat grau 3:

 

PARTNERS DE SEGURETAT PRIVADA DEL COL·LEGI

Donada la criticitat d’aquest tema, des del JORGC cerquem oferir als nostres col·legiats les millors solucions del sector. Per això disposem de convenis amb dues empreses de màxima especialització en la seguretat de joieries:

 

Ambdues ofereixen solucions específiques per a l’adequació a grau 3, amb avantatges de cost i servei per als col·legiats.

 

Consultes: Secretaria del JORGC, Sra. Montse Sánchez (montse.sanchez@jorgc.org).