Compra-Venda d’or

COMPRA-VENDA D’OR

Aquesta secció disposa, per als col·legiats, de la següent informació*:

*Per a poder accedir a la totalitat de la informació, cal que us identifiqueu com a col·legiats.

Podeu descarregar tota la documentació: Normativa Compra Venda (76.18 kB)

MARC NORMATIU (COMPRA-VENDA OR)

LEGISLACIÓ GENÈRICA

  • Real Ordre de 19 de gener de 1924 d’establiments de compravenda d’objectes.
  • Ordre del 2 de novembre de 1989 per la qual es regulen les modalitats d’elaboracions de llibres registre i altres documents de control, obligats per a determinats establiments.
  • Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana 1/1992.
  • Llei Orgànica 10/1995  del Codi Penal.
  • Real Decret Legislatiu 1/1993 de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA

 

Llei Orgànica 1/1992 de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana,

Art. 12.1: “Les persones naturals o jurídiques que desenvolupin activitats rellevants per a la seguretat ciutadana, com (…) comerç o reparació d’objectes usats, (…) o la compravenda de joies i metalls preciosos, hauran de portar a terme les actuacions de registre documental e informació previstes a la normativa vigent”.

Art. 23.I:  “infracció greu a carència de registres previstos per a les activitats amb transcendència per a la seguretat ciutadana”.

Art. 26.f: “infracció lleu les irregularitats en la complimentació dels registres previnguts en les activitats amb transcendència per a la seguretat ciutadana i l’omissió de les dades o comunicacions obligatòries dintre dels terminis establerts”.

 

Reial Decret 3390/1981 de 18 de desembre, relatiu al comerç d’objectes usats que continguin en la seva composició metalls o pedres precioses i perles fines:

Art 1: “Qui es dediqui al comerç d’objectes usats d’or, plata, plata amb o sense pedres precioses o perles fines, hauran de complir amb els requisits exigits per la legislació vigent per a l’exercici de dita activitat”.

Art 2: Els titulars de l’activitat a la qual es refereix l’article anterior hauran de tenir un llibre registre foliat i segellat a tots els fulls per la Comissaria de Policia corresponent, en el qual, per ordre correlatiu i sense interrupció de continuïtat, assentaran totes les operacions que realitzin”.

Art 3: “D’igual manera, les persones a les quals es refereix l’article primer d’aquest reial decret, hauran de complimentar uns fulls contracte que hauran de coincidir amb la numeració del llibre registre. Aquests fulls hauran de lliurar-se setmanalment a la Comissaria de Policia corresponent i l’hauran de recollir quinze dies després”.

 

Reial Decret 197/1988 de 22 de febrer, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’objectes fabricats amb metalls preciosos: 

Art 1: “Als efectes del present reglament, són metalls preciosos el plat­í, l’or, la plata i els aliatges d’aquests metalls entre si o amb d’altres metalls”.

Art 3: “Són objectes de metalls preciosos els fabricats amb els materials relacionats a l’article 1. i destinats al consum en joieria, orfebreria, plateria, rellotgeria i altres usos de similars caracterí­stiques”.

Art 82: “La Policia podrà  efectuar les visites de inspecció que consideri pertinent i aixecar les corresponents actes als establiments dedicats a l’emmagatzematge o comercialització, interior o exterior, d’objectes fabricats amb metalls preciosos”.

Art 89: “S’ha d’observar igualment l’establert al present decret quan es tracti de:  A) Respecte als objectes que rebin els titulars dels establiments amb encàrrec de venda, ja sigui en dipòsit, per exposició o subhasta.  B) Objectes usats de metalls preciosos que puguin adquirir els establiments de joieria o plateria a canvi d’altres efectes”.

Art 92: “Les persones a les quals es refereixen els articles del present capí­tol hauran de lliurar setmanalment a la Comissaria de Policia corresponent, fotocòpia dels folis del llibre registre, que siguin complimentats durant la setmana corresponent, o part signat en el que es transcrigui el seu contingut.”

Art 93: “Les persones o establiments afectats estan obligats a conservar en el seu poder els objectes adquirits o rebuts durant un termini de quinze dies a comptar des de la data de presentació de la fotocòpia dels folis o del part de l’operació respectiva i, en cap cas, podran disposar dels objectes dintre de l’esmentat termini , a no ser que la dependència policial corresponent permeti expressament la disponibilitat de les peces per estar acreditada i comprovada la procedència legítima de les mateixes”.

Art 102: “Es considera infracció lleu (castigada amb sancions de fins a 3.000 euros) la deficiència en la documentació o en la comunicació de informació exigida per raó de seguretat ciutadana, així­ com les omissions  de la informació deguda al consumidor”.

Article 103: Es considera infracció greu (castigada amb sanció de fins a 4.600 euros, o fins el quàdruple del valor dels productes objectes de la infracció), l’omissió de la documentació o de la comunicació de dades i informacions i l’incompliment dels requisits exigits per raons de seguretat ciutadana”.

 

Llei Orgànica 10/1995  del Codi Penal

Art 298.1: “Qui amb ànim de lucre i amb coneixement de la comissió d’un delicte contra el patrimoni o l’ordre socioeconòmic, en el que no hagi intervingut ni com autor ni com còmplice, ajudi als responsables per a aprofitar-se dels efectes del mateix,  o rebi, adquireixi o amagui tals efectes, serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos anys”.

Art 301.1: “El que adquireixi, converteixi o transmeti béns, sabent que aquests tenen el seu origen en un delicte greu, o realitzi  qualsevol altre acte per amagar o encobrir el seu origen no lí­cit o per ajudar a la persona que hagi participat en la infracció o infraccions a eludir les conseqüències legals dels seus actes, serà castigat amb pena de presó de sis mesos a sis anys i multa del tant al triple del valor dels béns”.

 

Impost de Transmissions Patrimonials – ITP

Després de molts anys de controvèrsia legal, el Tribunal Suprem va decidir el 2019 que aquestes operacions sí estaven subjectes al pagament d’aquest impost, malgrat diversos pronunciaments negatius previs de diversos tribunals superiors a les comunitats o el Tribunal Econòmic Central.

Addicionalment, per no deixar lloc a dubtes, el govern espanyol, a la llei de 10 de juliol (“Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016“) ha cercat posar fi definitiu a tot dubte, i indica clarament que sigui quina sigui la natura del comprador (empresari o particular) les operacions de compravenda sí estan subjectes a l’ITP, encara que l’adquirent comprador sigui un professional (no només per a la joieria, sinó per a qualsevol tipus de producte):

  • “No estarán sujetas al concepto «transmisiones patrimoniales onerosas» regulado en el presente Título las operaciones enumeradas anteriormente cuando, con independencia de la condición del adquirente, los transmitentes sean empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad económica y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido”.

 

Compra-venda i IVA

La Direcció General de Tributs aplica la regla d’inversió del subjecte passiu, aplicant-la al lliurament d’or o productes semielaborats d’or que ultrapassi certs nivells de puresa (llei igual o superior a 325 mil·lèsimes), no sent apte pel seu consum final sinó quina finalitat sigui la utilització en processos productius.

En aquest supòsit, el subjecte passiu del lliurament de ferralla d’or (chatarra) efectuada per empresaris que han adquirit peces d’or a particulars i prèvia destrucció les venen a d’altres empresaris, serà l’empresari adquirent (habitualment empreses fonedores) i no el transmitent.

ON ADREÇAR-SE?

Secretaria del JORGC. 
Sant Elies 11-19 Ap. 72-79  (entrada per Brusi, 45)
08006 Barcelona
Tel 93 217 05 16 Fax 93 415 20 92
E-mail: secretaria@jorgc.org