Convocatòria de subvencions per a la transformació digital del comerç a la ciutat de Barcelona 2023

Convocatòria de subvencions per a la transformació digital del comerç a la ciutat de Barcelona 2023

Fins el dia 3 d’abril de 2023 podeu sol·licitar les subvencions per a projectes de transformació digital del vostre comerç, iniciats i finalitzats durant l’any 2023. Aquestes subvencions només estan disponibles per a comerços de la ciutat de Barcelona.

 

Qui pot demanar-les?

  1. Establiments comercials de venda al detall situats en planta baixa i/o a peu de carrer de la ciutat de Barcelona.
  2. Empreses de prestació de serveis a la persona en la categoria de serveis de reparacions, també a peu de carrer.

 

Modalitats:

  1. Estratègia de negoci
  2. Comunicació digital
  3. Màrqueting digital
  4. Canals de venda en línia i omnicanalitat

 

Terminis

  • Sol·licituds fins el dia 3 d’abril de 2023.

La present convocatòria és de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament de la subvenció serà l’ordre cronològic de registre de les sol·licituds dins del termini de presentació establert i fins l’exhauriment de la partida pressupostària.

 

Imports

La subvenció atorgada no excedirà del 50 % del cost subvencionable del projecte amb un màxim de 3.500 euros per sol·licitud.

Aquests subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats, sempre que aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l’activitat no superin el cost total del projecte a desenvolupar.

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes bases s’han de formular mitjançant els documents normalitzats, que també es podran descarregar de la pàgina web: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20180001285

 

Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions#Subvencions-transformacio-digital-comerc-2023