CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ESTALVI I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (NOMÉS PER A COMERÇOS DE LA CIUTAT DE BARCELONA)

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ESTALVI I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (NOMÉS PER A COMERÇOS DE LA CIUTAT DE BARCELONA)

Fins el dia 31 d’octubre de 2023 podeu sol·licitar les subvencions per actuacions de millora de sostenibilitat ambiental, estalvi i eficiència energètica que realitzeu en el vostre establiment.

 

Qui pot demanar-les?

 1. Establiments comercials de venda al detall situats en planta baixa i/o a peu de carrer de la ciutat de Barcelona.
 2. Empreses de prestació de serveis a la persona en la categoria de serveis de reparacions, també a peu de carrer.

 

Modalitats

 1. Instal·lació portes automàtiques per evitar pèrdues de l’aire climatitzat*
 2. Modificació de les portes d’accés des del carrer, de les finestres i vidres amb la instal·lació de sistemes d’aïllament tèrmic*
 3. Optimització eficiència energètica amb tecnologia LED de l’enllumenat intern/extern
 4. Adquisició de sistemes de regulació i control de temperatura que afavoreixin l’estalvi energètic
 5. Adquisició de rellotges de control horari per controlar l’encesa automàtica d’equips de climatització i enllumenat
 6. Implementació de sistemes de monitoratge del sistema de consums energètics
 7. Interruptors i aparells d’il·luminació amb detecció de persones
 8. Substitució d’aparells d’aire condicionat i refrigeració per unitats de darrera tecnologia amb major eficiència energètica
 9. Canvi d’aparells o maquinària vinculada a l’activitat econòmica de l’establiment que suposin un estalvi energètic o una millora mediambiental

* Les portes i vidres dels establiments de joieria han de complir amb els nivells de resistència que estableix el Reial Decret 2364/1994 del 9 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Seguretat Privada, i l’Ordre INT/317/2011 de l’1 de febrer sobre mesures de seguretat privada.

 

Terminis

 • Sol·licituds fins el dia 31 d’octubre de 2023

La present convocatòria és de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament de la subvenció serà l’ordre cronològic de registre de les sol·licituds dins del termini de presentació establert i fins l’exhauriment de la partida pressupostària.

Seran elegibles les factures emeses des de l’1 d’agost de 2022 fins el 31 de desembre de 2023.

 

Imports

Import màxim de subvenció de 3.000 euros per actuacions de millora de la sostenibilitat ambiental, estalvi i eficiència energètica realitzades en cada local.

Cada persona física o jurídica només podrà sol·licitar ajuts com a màxim per a tres locals independents, situats en ubicacions diferents (per tant, com a màxim se subvencionaran 9.000 euros a una mateixa persona física o jurídica).

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats, sempre que aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l’activitat no superin el cost total del projecte a desenvolupar. Aquestes subvencions són incompatibles amb d’altres subvencions municipals pel mateix projecte o inversió.

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes bases s’han de formular mitjançant els documents normalitzats, que també es podran descarregar de la pàgina web: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20220001582-.

Més informació: https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/locals-amb-energia.