Avís d’exempció de responsabilitat

Condicions d’ús

Si continua navegant i utilitzant aquest lloc web, accepta complir amb les nostres condicions d’ús, inclosa la política de privacitat i l’exempció de responsabilitat.

Renúncia

El lloc web “Ètica Professional” és un directori dels proveïdors que ofereixen productes i serveis amb valors ètics i mediambientals. La informació que es conté en aquest lloc web té com a única finalitat la d’oferir informació general. Si bé ens esforcem per mantenir aquest directori actualitzat, així com per verificar la certesa d’afirmació d’aquests valors, no oferim cap tipus de garantia, ni expressa ni implícita, sobre la integritat, exactitud, confiabilitat, idoneïtat o disponibilitat respecte als proveïdors, ni als seus productes ni serveis que es contenen al lloc web.

 

En conseqüència, és el propi usuari qui ha de verificar la informació que apareix en el directori web, essent qualsevol confiança que hi dipositi sota el seu propi risc.

 

Així, s’eximeix expressament al JORGC de qualsevol responsabilitat derivada de la incertesa i la inexactitud de la informació que apareix en el lloc web.

El JORGC en cap cas serà responsable de cap dany, pèrdua ni perjudici que es pugui derivar de l’ús (ja sigui directe, indirecte o com a conseqüència) del lloc web “Ètica Professional”.

 

L’objectiu del lloc web “Ètica Professional” és proporcionar als usuaris informació relacionada amb els valors ètics i mediambientals a la indústria de la joieria, l’orfebreria, la rellotgeria i la gemmologia. És per això que a través d’aquest lloc web poden vincular-se a altres llocs web que no estan sota el control del JORGC. La inclusió d’enllaços web no implica en cap cas una recomanació o l’aprovació dels continguts, opinions o informacions expressats en els mateixos. A més, les empreses i proveïdors que es comparteixen en aquest lloc web no han passat per cap procés de certificació o regularització realitzat per part del JORGC.

 

Es treballa de forma activa per tal de mantenir aquest lloc web en funcionament sense problemes; no obstant això, el JORGC no serà responsable en cap cas que el lloc web es trobi temporalment fora de funcionament, degut a problemes tècnics que s’escapin del nostre control.

Exempció de responsabilitat dels productes

S’eximeix expressament al JORGC de qualsevol responsabilitat per danys o lesions derivades de l’ús o aplicació de qualsevol dels productes o serveis que s’enumeren o als quals es refereix directa o indirectament el lloc web.

 

Amb caire general, es recomana que els usuaris manipulin els productes o els utilitzin seguint les instruccions i condicions dels mateixos, així com les recomanacions del fabricant.