Normativa de Contrast

Per a més facilitat, des d’aquesta mateixa web, només si sou col·legiats, podeu descarregar aquesta informació en format pdf clicant aquí. En aquest document, s’explica en forma molt senzilla de “preguntes-respostes” el que cal saber al respecte en termes pràctics, si sou col·legiats (versió en català i versió en castellà):

Els requisits legalment exigits són establerts a la Llei 17/1985, i desenvolupada pel Real Decret 197/1988. Podeu veure tot el reglament clicant aquí: Reglament d’objectes fabricats amb Metalls Preciosos.

Tota peça ha de tenir dos punxons (=dos contrastos):

    1. Punxó de fabricant o importador. Anomenat contrast d’identificació d’origen: ha d’haver estat registrat prèviament a la “Oficina Española de Patentes y Marcas”. Pot ser de lliure disseny, sempre i quan no estigui encerclada dins de cap figura geomètrica, i ha de tenir una mida superior al punxó oficial.
    2. Punxó de laboratori oficial a Espanya. Anomenat contrast de garantia. Acredita l’aliatge del metall i únicament la poden posar els Laboratoris Oficials o Autoritzats de les Comunitats Autònomes acreditant la llei oficial del metall preciós:

• Platí: 950 mil·lèsimes

• Or primera llei: 750 mil·lèsimes

• Or segona llei: 585 mil·lèsimes

• Or tercera: 375 mil·lèsimes

• Plata primera llei: 925 mil·lèsimes

• Plata segona llei. 800 mil·lèsimes

Quan un objecte no pugui ser punxonat pel seu pes o per les seves especials característiques(cas de peces petites o delicades), haurà de dur soldada una placa o enganxada una etiqueta amb les marques de garantia i d’identificació d’origen per la seva comercialització. Aquestes etiquetes substitutives són facilitades pels Laboratoris Oficials .

El laboratori d’anàlisi i contrast de Metalls Preciosos (C2) és un laboratori oficial amb 20 anys d’experiència, acreditat per l’ENAC amb la ISO 17.025 i reconegut per la Conselleria d’Empresa i Coneixement. La utilització d’aquest servei s’ofereix als col·legiats amb unes condicions més avantatjoses.

PECES PROVINENTS D’ALTRES PAÏSOS

TOTES les peces de joieria de metall preciós han de portat tots dos punxonats, incloses les peces d’importació.

Això afecta també a totes les importacions de joieria, que també requereixen que a Espanya s’afegeixin aquests dos punxons de forma obligatòria. La única excepció és les peces provinents de països de la Unió Europea amb un sistema similar a l’espanyol; Alemanya i Itàlia no tenen aquest sistema de contrast obligatori, i per tant han de ser punxonades per a la seva comercialització al territori espanyol.

RESPONSABILITAT DEL PUNXONAT

El fabricant o importador té com l’obligació legal fer que les peces que fabrica o comercialitza disposin dels dos punxons (origen i garantia).

El detallista també ha de controlar i és responsable, de la presència de tots dos contrastos en les peces que adquireix. Insistim: una vegada posades a la venda, ell també queda com responsable davant de les autoritats i el consumidor. Per tant, cal sempre exigir als proveïdors que subministrin peces adequadament punxonades, per a evitar sancions; o en seu defecte, portar-les a punxonar a un laboratori oficial com el del JORGC.

PASSOS A SEGUIR PELS FABRICANTS I IMPORTADORS D’OBJECTES DE METALLS PRECIOSOS PER PODER POSAR EL CONTRAST DE GARANTIA

1) Sol·licitar el Registre de marca a un Agent de Patents i Marques.

La marca ha de ser de la classe 14 (joieria)

El Col·legi pot fer aquest tràmit per vosaltres. El cost aproximat és d’uns 50 €, més la taxa que cobra l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (uns 120 €). Alternativament podeu consultar al vostre Agent de patents i marques.

2) Sol-licitar el punxó físic a un matricer.

3) Portar el següent al laboratori

 • Punxó
 • Fotocòpia del registre de marca
 • Fotocòpia del IAE de joieria, de al menys un d’aquests epígrafs

Fabricant 491.0
Majorista 619.1
Comerç al detall 659.5

4) Portar el gènere al laboratori. Ha de complir les següents condicions:

 1. La mercaderia ha d’arribar al laboratori amb els precintes de la duana i sense que hagi estat manipulada (importadors)
 2. Portar la factura comercial
 3. Ja tenir marcat el contrast de fabricant o importador (o alternativament portar el punxó per a que es posi pel propi equip de laboratori

NORMATIVA BÀSICA

El llistat de les normes que regulen la fabricació i comercialització son en concret:

 • Llei 17/1985 de 01.07.1985 (BOE de 03.07.1985), regula la fabricació, trànsit i comercialització d’objectes elaborats amb metalls preciosos. aproxima la legislació nacional a la d’altres països, contrast i marcat dels objectes, laboratoris facultats pels assaigs i contrastacions, requisits per a la comercialització dels productes interiors i de l’estranger, competències, infraccions i sancions. afectada per diverses disposicions
 • Real Decret 197/1988 de 22.02.1988 (BOE de 10.03.1988), reglament de la Llei 17/1985.Podeu veure-ho clicant aquí: Reglament d’objectes fabricats amb Metalls Preciosos: obligació del contrast: identificació d’origen i garantia, tipus de laboratoris de contrastació: requisits, assaigs i anàlisis d’aquests objectes, tipus de fabricants, requisits tècnics per a la fabricació: materials, regulació dels establiments comercials: presentació dels productes, comerç exterior: importació i exportació, comerç dels metalls preciosos usats, infraccions i sancions
 • Ordre de 15.12.1988 (DOGC de 23.12.1988), aplicació a Catalunya de la Llei 17/1985: inscripció al registre de la marca de contrast d’origen dels fabricants o importadors: documentació, laboratoris oficials i autoritzats: funcions, mitjans tècnics i humans, autorització, validesa, tarifes i assaigs, contrasts, lleis oficials. afectada per Ordre de 09.10.1989
 • Ordre d’11 de febrer de 2000 per la qual es modifica l’annex I del RD 1406/1989 de 10 de novembre pel que s’imposen limitacions a la comercialització i us de determinades substàncies i preparats perillosos (níquel i els seus components).

RESTRICCIONS EN LA UTILITZACIÓ DE DETERMINATS COMPONENTS

La normativa europea REACH marca bastants límits en la utilització de metalls. Podeu veure aquests límits als següents documents:

ON ADREÇAR-SE?

Laboratori Oficial C-2
Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya
Sant Elies, 11-19 Apartaments del 72 al 79 (entrada per Brusi, 45)
08006 Barcelona
Tel. 93 217 05 16
Fax 93 415 20 92
Adreça electrònica: laboratori@jorgc.org