EL NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ D’AUTÒNOMS ENTRA EN VIGOR EL 1 DE GENER DE 2023

EL NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ D’AUTÒNOMS ENTRA EN VIGOR EL 1 DE GENER DE 2023

El dia 27 de juliol, el Boletín Oficial del Estado va publicar el Reial Decret –llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10677

L’entrada en vigor de la reforma es produirà l’1 de gener de 2023. Els punts més destacables són els següents:

 

1.-COTITZACIÓ SEGONS RENDIMENTS DE L’ACTIVITAT:

 

La nova regulació implica que la cotització passarà a efectuar-se en funció dels rendiments nets anuals obtinguts per l’exercici de l’activitat econòmica, empresarial o professional.

S’estableixen uns trams de cotització en funció dels rendiments econòmics nets obtinguts, en un sistema per trams que comprendrà dins de cada tram una base mínima i una màxima, que podran canviar fins a 6 cops l’any depenent de si la previsió inicial dels rendiments nets es veu modificada al llarg de l’exercici.

Anualment es procedirà a la seva regularització a partir de l’exercici següent en la declaració de la renda, donant lloc a un ingrés (en el cas d’haver cotitzat per sota dels ingressos nets) o a una devolució (en el cas d’haver-ho fet per sobre).

Aquells que a 31 de desembre de 2022 haguessin estat cotitzant per una base superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments nets podran mantenir aquesta base tot i que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior.

 

En el RD s’estableixen els trams pels anys 2023, 2024 i 2025. Adjuntem els del 2023.

 

Trams de rendiments nets 2023

€/mes

 

Base mínima

€/mes

 

Base màxima

€/mes

 

Quota base mínima

€/mes

 

Taula reduïda

Tram 1 < = 670 751,63 849,66
Tram 2 > 670 i <=900 849,67 900 230
Tram 3 > 900 i <1.166,70 898,69 1.166,70 260
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula general

Tram 1 >=1.166,70 i <=1.300 950,98 1.300 275
Tram 2 > 1.300 i <=1.500 960,78 1.500 291
Tram 3 > 1.500 i <=1.700 960,78 1.700 294
Tram 4 > 1.700 i <=1.850 1.013,07 1.850 310
Tram 5 > 1.850 i <=2.030 1.029,41 2.030 315
Tram 6 > 2.030 i <=2.330 1.045,75 2.330 320
Tram 7 > 2.330 i <=2.760 1.078,43 2.760 330
Tram 8 > 2.760 i <=3.190 1.143,79 3.190 350
Tram 9 > 3.190 i <=3.620 1.209,15 3.620 370
Tram 10 > 3.620 i <=4.050 1.274,51 4.050 390
Tram 11 > 4.050 i <=6.000 1.372,55 4.139,40 420
Tram 12 > 6.000 1.633,99 4.139,40 500

 

 

2.- MILLORES DE LA PRESTACIÓ DE CESSAMENT D’ACTIVITAT:

S’amplien les modalitats del cessament d’activitat per millorar la cobertura de diferents contingències, com en cas d’una interrupció només parcial de l’activitat, i s’adapta als autònoms la protecció que proporciona als assalariats el mecanisme RED establert en la reforma laboral per a situacions de crisis cícliques o sectorials.

 

Es important que consulteu al vostre gestor laboral quines són les implicacions en el vostre propi cas.

 

En cas de dubtes, podeu consultar a l’Assessoria Laboral del Col·legi (93 217.05.16) marisa.dominguez@jorgc.org