OBLIGATORIETAT DELS PLANS D’IGUALTAT I EL REGISTRE RETRIBUTIU

OBLIGATORIETAT DELS PLANS D’IGUALTAT I EL REGISTRE RETRIBUTIU

Us informem de dos canvis normatius que afecten a totes les empreses en matèria laboral:

 

1.- PLANS D’IGUALTAT  (Reial Decret 901/2020)

El Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el reial Decret 713/2010 del 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col.lectius de treball, va entrar en vigor el 14 de gener de 2021.

Aquest Reial Decret afecta a totes les empreses amb independència del nombre de treballadors de la seva plantilla, en quant estan obligades a respectar la igualtat de tracte i oportunitats i adoptar les mesures que siguin necessàries per evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

  • En el cas de les EMPRESES DE 50 O MÉS TREBALLADORS aquestes mesures s’ha d’elaborar obligatòriament un pla d’igualtat precedit d’un pla de negociació.
  • Per a la resta de les empreses (menys de 50 treballadors), l’elaboració del pla d’igualtat serà voluntari excepte les excepcions que marca el Reial Decret.

Es regula també un règim sancionador considerant com infracció molt greu la no elaboració o no aplicació del mateix, o fer-ho incomplint els termes d’aquest. Infracció sancionada amb multes que van des dels 6.251€ fins els 187.515€.

 

2.- REGISTRE RETRIBUTIU (Reial Decret 902/2020)

El Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre d’igualtat retributiva entre dones i homes és un complement de l’anterior i va entrar en vigor el dia 14 d’abril de 2021.

Aquest Reial Decret afecta a totes les empreses, en quant és obligatori tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla (inclòs el personal directiu i alts càrrecs). Haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i percepcions extrasalarials de la plantilla, dividits per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o lloc de feina iguals o d’igual valor.

En quant a les EMPRESES DE 50 O MÉS TREBALLADORS, el registre retributiu es diferencia de l’anterior en quant que la classificació dels nivells retributius s’ha de fer agrupant els llocs de feina d’igual valor i l’obligació de justificar les diferències salarials del 25% o més entre sexes. D’igual forma, s’hauran d’incloure en el pla d’igualtat una auditoria retributiva, amb l’objecte, contingut i procediment que apareix regulat en el Reial Decret.

 

 En cas de dubtes, podeu consultar a l’Assessoria Laboral del Col·legi (93 217.05.16) marisa.dominguez@jorgc.org

Tags:
,