PRÒRROGA DELS ERTEs FINS AL 31 DE MAIG. IMPACTE EN LA JOIERIA I RELLOTGERIA

Expediente regulacion empleo temporal

PRÒRROGA DELS ERTEs FINS AL 31 DE MAIG. IMPACTE EN LA JOIERIA I RELLOTGERIA

El 27 de gener s’ha confirmat defintivament la pròrroga dels ERTEs relacionada amb la situació del COVID.

Podeu descarregar-vos la normativa clicant aquí: PRORROGA DELS ERTEs – BOE, però us adjuntem un resum dels punts rellevants:

a) La pròrroga és del 1 de febrer al 31 de maig, i afecta als 4 tipus d’ERTE vinculats al COVID

  1. ERTE de força major (art 22 del RD-L 8/2020)
  2. ERTE per causes tècniques, econòmiques, organitzatives i de producció (“ETOP”). Aquests només són aplicables a una llista de sectors especialment afectats (elevada taxa de cobertura per l’expedient i baixa taxa de recuperació d’activitat). IMPORTANT: la fabricació de joieria està entre els sectors inclosos, però no el comerç majorista i minorista de joieria i rellotgeria (veieu requadre final).
  3. ERTEs de impediment (les mesures sanitàries no permeten cap activitat a l’empresa)
  4. ERTEs de limitació (les mesures sanitàries impedeixen parcialment l’activitat)

b) Aquests són els  beneficis (exoneracions de quotes de la Seguretat Social) entre febrer i maig 2021, segons el nombre d’empleats:

Per força major COVID menys 50 treballadors: 85%
50 o més treballadors: 75%
 ETOP (*) menys 50 treballadors: 85%
50 o més treballadors: 75%
De Impediment menys 50 treballadors: 100%
50 o més treballadors: 90%
De Limitació menys de 50 treballadors: febrer 100%, març 90%, abril 85%, maig 80%
50 o més treballadors: febrer 90%, març 80%, abril 75%, maig 70%

Si la causa es veu modificada, l’empresa haurà de comunicar-ho a la Tresoreria General de la Seguretat Social mitjançant declaració responsable.

(*) Apart de les empreses dels sectors de la llista, també poden beneficiar-se altres empreses que depenguin d’ells en forma indirecta, en forma de que l 50% o més d’ingressos estiguessin vinculats.

b) La tramitació del ERTEs d’impediment i limitació és molt més flexible, ja que no cal tramitar un nou expedient per gaudir de les exoneracions; només cal una comunicació a l’autoritat que hagués emès la resolució prèvia i als representants dels treballadors.

c) Per part de l’empresa es manté, amb algunes excepcions:

  • El compromís de manteniment de l’ocupació durant un altre període nou de sis mesos
  • Els límits a la realització d’hores extraordinàries i externalitzacions de l’activitat,
  • La prohibició de l’acomiadament i la interrupció dels contractes temporals
  • Prohibició de repartir dividends

d) Per al treballador que rep la prestació del SEPE, es manté:

  • Prestació del 70% de la base reguladora, fins i tot per als que hagin consumit 180 dies de la prestació
  • Manteniment del període de carència i del “comptador a zero”

 

El sector ha reclamat al Ministerio, a través de l’AEJPR, que tots els epígrafs de comerç de joieria, rellotgeria i gemmologia estiguessin a la llista de sectors especialment afectats per accedir al ERTEs “ETOP”, com sí poden fer les empreses de fabricació de joieria.

Desafortunadament a la llista de sectors publicada al BOE, NO s’ha accedit a aquesta petició, malgrat que sense dubte tenim igual o major afectació economia que altres CNAEs.

Des del JORGC seguirem mantenint aquesta reivindicació com una mesura essencial per a mantenir la viabilitat de moltes de les empreses del sector.

 

Per a qualsevol dubte, adreceu-vos a la vostra gestoria laboral o a l’ Assessoria Laboral del JORGC: marisa.dominguez@jorgc.org

Apparently you should not take the drug, since it contains the ingredient that your body cannot tolerate. cialis tablets Is it too early to tell.