Organització política

JUNTA DE GOVERN

L’òrgan rector del Col·legi és la Junta de Govern i està constituïda per un Ple i una Comissió Permanent. La Junta actual, proclamada el 22 de març del 2016, està encapçalada per Àlex Riu i Oró, que ostenta el càrrec de President.

La composició de l’actual Junta és la següent:

President Àlex Riu i Oró
Vicepresidenta 2a Rosa Tous i Oriol
Secretari i President de la Secció de Fabricació Òscar Pascual i Martínez
Presidenta del Consell Territorial Mercè Ramírez de Cartagena
President de la Secció de Comerç Roman Pallarès i Bach
Presidenta de la Secció de Gemmologia Elisabeth Cardó i Sabater
Vocal Lluís Comín i Vilajosana
Vocal Estela Guitart i Xicola
Vocal Roc Majoral i Ballester
Vocal Núria Garrós
Vicepresident 1r David Vendrell i Pedrola
Vicepresident 3r Carles Tubella i Llurba
Membre de la Comissió Permanent Josep Miquel Serret
Presidenta de la Secció d’Artesania Gemma López i Yuste
Presidenta de la Secció de Dissenyadors i Creatius Sílvia Serra i Albaladejo
President de la Secció de Rellotgeria Alfred Peris i Durban
Assessor de la Presidència Joan Gomis i Sorribas
Vocal Marc López
Vocal Mario Domingo González
Vocal Humbert Mateu Sasplugues
Vocal Sara Castells

Seccions del Col·legi

Amb la finalitat de facilitar la relació entre els col·legiats que exerceixin cadascuna de les diferents branques o modalitats professionals que estableixen els Estatuts col·legials, qualsevol col·legiat s’han d’inscriure de forma obligatòria, i en funció de la seva titulació, a cadascuna de les seccions fixades a l’article 17 dels mateixos.

Cada secció és presidida, dirigida i administrada pel vocal de la Junta de Govern que expressament es designi per a cadascuna de les seccions.

SECCIÓ DE FABRICACIÓ

Agrupa els professionals fabricants industrials i argenters que estan en possessió del títol de tècnic superior en joieria artística i tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com els habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

President: Òscar Pascual

SECCIÓ DE DISSENYADORS I CREATIUS

Agrupa els professionals específicament dedicats al disseny de productes de joieria, orfebreria i rellotgeria, inclosos els especialitzats en la realització de prototips o peces úniques i semiúniques de joieria artística, i que estan en possessió del títol de tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com els habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

Presidenta: Sílvia Serra i Albaladejo

SECCIÓ DE GEMMÒLEGS

Agrupa els professionals que ostenten el títol de diplomats en gemmologia per l’Escola de Gemmologia de la Universitat de Barcelona o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com els habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

Presidenta: Elisabeth Cardó i Sabater

SECCIÓ DE RELLOTGERS

Agrupa els professionals que estan en possessió del títol de tècnic de grau mitjà, de reparador, de mantenidor d’aparells de mesura i control o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com els habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

President: Alfred Peris i Durban

SECCIÓ DE COMERÇ

Agrupa els professionals amb títol de tècnic en grau mitjà de comerç en l’especialitat de joieria o qualsevol altre títol anàleg i homologat, i els botiguers i comerciants habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

President: Roman Pallarès i Bach

SECCIÓ D’ARTESANS

Agrupa els professionals artesans que estan en possessió del títol de tècnic superior en joieria artística i tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques, el diploma de Mestre Artesà d’Artesania de Catalunya o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com els habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

Presidenta: Gemma López i Yuste

Agrupacions Territorials

Actualment hi ha constituïdes sis Agrupacions Territorials.

Aquestes es reuneixen en el Consell Territorial, constituït el dia 17 de maig de 2004. Està integrat per un vicepresident de la Junta de Govern, per cadascun dels delegats de les agrupacions territorials constituïdes d’acord amb el que estableixen els Estatuts col·legials i pels quatre vocals de la Junta de Govern elegits en representació de les comarques incloses en cadascuna de les circumscripcions provincials del territori de Catalunya.

Presidenta: Mercè Ramírez de Cartagena

AGRUPACIÓ TERRITORIAL DE LA COMARCA DE REUS

Delegat-President: Carles Tubella i Llurba

AGRUPACIÓ TERRITORIAL DE LES COMARQUES DE LLEIDA

Delegada-Presidenta: Conxita Bonastre i Martorell

AGRUPACIÓ TERRITORIAL DE TERRASSA I DEMARCACIÓ

Delegat-President: vacant

AGRUPACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE

Delegada-Presidenta: Sara Domènech i Roig

AGRUPACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Delegada-Presidenta: Mercè Ramírez de Cartagena

AGRUPACIÓ TERRITORIAL DE SABADELL I DEMARCACIÓ

Delegat-President: Josep Cayellas i Junqué