Transparència

L’Assemblea del JORGC, oberta a tots els col·legiats, és la que aprova pressupostos anuals i, una vegada acabat l’exercici, el tancament dels estats financers anuals. Tots aquests es presenten per la Junta de Govern.

El JORGC, en ple exercici de transparència econòmica, posa a disposició de qualsevol col·legiat qualsevol dada econòmica, que es pot consultar a les seves oficines.

Estatuts

Per a veure els estatuts podeu descarregar el fitxer adjunt.

Darrera actualització dels estatuts

La darrera actualització dels Estatuts va ser aprovada a l’Assemblea General de 14 de març de 2011, la qual va facultar a la Junta de Govern a fer els adjustos necessaris que es derivessin d’aquest darrer tràmit, sempre i quan no signifiquessin alteracions subtancials. Aquesta actualització, amb algunes petites esmenes, ha estat publicada el 23 d’octubre de 2012 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 6238.

Principals canvis introduïts:

  • Adequació a la decisió de l’Assemblea de 12 de juliol de 2010, i al posterior Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior: LA COL·LEGIACIÓ PASSA A SER VOLUNTÀRIA.
  • Creació d’un Consell Consultiu de la Presidència (que estaria format per integrat per tots els ex-presidents i ex-vicepresidents primers, així com a vicepresidents segons de les Juntes Directives del Col·legi al llarg de la seva història, i presidit pel President del Col·legi). També poden formar part d’aquest organisme consultiu de la presidència aquelles persones que el President designi de forma discrecional, atenent a les necessitats i característiques de la consulta que es pretengui dur a terme.
  • Simplificació del procediment electoral en cas que únicament es presenti una candidatura. En aquest cas, ja no es faria el tràmit de la votació, sinó que la candidatura única queda automàticament proclamada.
  • Ampliació de la Comissió Permanent de 5 a 6 membres (inclusió del President del Consell Territorial).
  • Flexibilització del nombre de membres de la Junta (de mínim de 20 a entre 15 i 20).
  • Possibilitat d’admissió de nous membres al Col·legi en base a la valoració de la Junta basada en experiència, formació, credencials, mèrits, etc. (abans era necessari algun títol oficial).
  • Transformació de la subsecció d’Artesans (abans part de la secció de Fabricants) en una secció pròpia.

QUOTES

A la següent taula podeu veure les diferents quotes, bonificacions i exempcions que s’apliquen als col·legiats i futurs col·legiats, en funció de la seva condició d’exercents o no exercents, i d’altres circumstàncies personals i/o professionals.
Quotes (per trimestre) 2023
Exercent Titular 136,85 €
No titular 42 €
No exercent 42 €
Quota d’ingrés 200 €

Les quotes col·legials
poden desgravar-se de l’IRPF

Exempcions i bonificacions 2023
(a) Estudiants (darrer any) de joieria,
rellotgeria o gemmologia
Gratuït
(b) Graduats (un any o menys) de joieria,
rellotgeria o gemmologia
21 €
(c) Aturats Exempció temporal
d) Presentació d’un nou col·legiat 6 mesos gratuïtat
per al nou col·legiat i
el col·legiat presentador

(a) (b) (c) Cal presentar documentació acreditativa.
(d) Exempció també de la quota d’ingrés.