SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DE COMERÇ DETALL – FONS NEXT GENERATION EU (segona convocatòria)

SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DE COMERÇ DETALL – FONS NEXT GENERATION EU (segona convocatòria)

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha publicat en data 16 de juny de 2023 la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall i de les associacions i entitats de comerç, amb l’objecte d’impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç.

 

PERSONES BENEFICIÀRIES:

  • Professionals autònoms titulars d’un establiment de comerç al detall i petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens d’Impost d’Activitats Econòmiques.
  • El beneficiari haurà de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.
  • Queden excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzin venda al detall.

 

QUÈ SE SUBVENCIONA:

  • Projectes de noves tecnologies adreçades a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra.
  • Despeses de transformació digital del punt de venda com la digitalització de la gestió del comerç, o l’adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic.
  • Despeses relatives a la sostenibilitat amb l’adopció de noves tecnologies per disminuir costos i l’impacte ambiental.
  • El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva entre el dia 1 de gener de 2022 i fins el 30 de setembre de 2023.
  • Més informació sobre les despeses subvencionables clicant aquí, AJUTS NEXT GENERATION CCAM.

 

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

Fins el 80 % de les despeses subvencionables, amb un màxim de 75.000 euros.

  • Inversió mínima de 2.000 euros.

 

COM I QUAN SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ?

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos, comença a les 9:00 hores del dia 20 de juny i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

Règim de compatibilitat: Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada. No obstant això, aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d’altres fons comunitaris per a l’execució dels mateixos projectes d’inversió.

Més informació: Bases reguladores – Convocatòria